Tập huấn trực tuyến về triển khai công tác chuyên môn

Lãnh đạo, tổ trưởng, nhóm trường chuyên môn trường THPT Đào Duy Từ tham gia tập huấn trực tuyến về việc triển khai công tác chuyên môn năm học 2021-2022.

Về phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới.

V/v tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới của dịch bệnh ...

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng CB, CC, VC theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng CB, CC, VC theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ (kèm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP).

V/v triển khai Thông tư 37/2020/T-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại các trường phổ thông, bao gồm: Sử dụng thư điện tử và tổ chức hoạt động, sử dụng cổng thông tin điện tử.

Hội thao Giáo dục Quốc phòng an ninh khối trường THPT Tỉnh thanh Hóa

Công văn số 3955/SGDĐT ngày 11/11/2020 về thời gian, địa điểm tổ chức Hội thao giáo dục Quốc phòng - An ninh học sinh THPT cấp tỉnh năm 2020.

"Trường học không khói thuốc lá"

Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.

Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Nhằm phục vụ công tác truyền thông đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học ...

"An toàn COVID"

Nội dung Công văn số 3839/SGDĐT-CTTT của Sở GD&ĐT Thanh Hóa và HD cài đặt phần mềm.

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020

Nghị định về xử lý kỷ luật cán bô, công chức, viên chức
12

Ý kiến thăm dò

Nhận xét về các dịch vụ chúng tôi cung cấp?